blend
   
..:: HOME ::..
..:: NOVINKY ::..
..:: SOUPISKA ::..
..:: TABULKA ::..
..:: STATISTIKY ::..
..:: ROZPIS ::..
..:: PRAVIDLA ::..
..:: GALERIE ::..
..:: VIDEO ::..
..:: HISTORIE ::..
..:: LOGIN ::..
..:: KONTAKT ::..
 
 Tento měsíc slaví:
nikdo z týmu
 
 Akce, tréninky apod.:
 
 Podporují nás:
 
Amatérský florbalový klub Němčice
Florbal klub HC Jamajka KOJETÍN
Valid XHTML 1.0 Transitional
Valid CSS!
PRAVIDLA FLORBALU A JEJICH VÝKLAD

Platné od 1. července 2005
Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Obsah

1. Hrací plocha
101 rozměry hřiště
102 vyznačení hriště
103 branky
104 hráčská lavice a prostor pro střídání
105 trestné lavice a zapisovatelský stolek
106 kontrola hriště

2. Čas hry
201 normální hrací cas
202 time-out
203 prodloužení
204 trestná strílení po limitovaném prodloužení

3. Účastníci hry
301 hráči
302 střídání hráčů
303 zvláštní pravidla pro brankáře
304 zvláštní pravidla pro kapitány družstev
305 realizační tým
306 rozhodčí
307 zapisovatelský stolek

4. Výstroj
401 výstroj hráčů
402 výstroj rozhodčích
403 zvláštní výstroj brankáře
404 zvláštní výstroj kapitána družstva
405 osobní vybavení hráčů
406 míč
407 hokejka
408 vybavení rozhodčího
409 vybavení zapisovatelského stolku
410 kontrola výstroje

5. Standardní situace
501 obecná pravidla pro standardní situace
502 vhazování
503 situace vedoucí k vhazování
504 rozehrání
505 situace vedoucí k rozehrání
506 volný úder
507 přestupky trestané volným úderem
508 trestné střílení
509 odložené trestné střílení
510 přestupky trestané trestným střílením

6. Tresty
601 obecná pravidla pro tresty
602 vyloučení na trestnou lavici
603 trest vyloučení na 2 minuty
604 odložené vyloučení
605 přestupky trestané 2 minutovým vyloučením
606 trest vyloučení na 5 minut
607 přestupky trestané 5 minutovým vyloučením
608 osobní trest
609 10 minutový osobní trest
610 přestupky trestané 2 min. vyloučením+ 10 min. osobním trestem
611 vyloučení do konce utkání
612 vyloučení do konce utkání 1
613 přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1
614 vyloučení do konce utkání 2
615 přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2
616 vyloučení do konce utkání 3
617 přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 3
618 vyloučení ve spojení s trestným střílením

7. Branky
701 uznané branky
702 správně vstřelená branka
703 nesprávně vstřelená branka
 

1. HRACÍ PLOCHA

101 Rozmery hrište
1. Hrište má rozmery 40 x 20 m a je ohraniceno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí být schváleny IFF (nebo CFbU) a príslušne oznaceny.
   Hrište je pravoúhlé, rozmery udávají délku x šírku. Nejmenší povolené rozmery jsou 36 x 18, nejvetší pak 44 x 22 m.

102 Vyznacení hrište
1. Hrište je vyznaceno carami, 4 - 5 cm širokými, jasne viditelnou barvou.
2. Stredová cára a stredový bod jsou vyznaceny.
   Stredová cára je rovnobežná s kratšími stranami hrište a rozdeluje hrište na dve stejné poloviny.
3. Velké brankovište s rozmery 4 x 5 m je vyznaceno 2,85m od kratší strany hrište.
   Velké brankovište je pravoúhlé, rozmery udávají délku x šírku vcetne car. Velké brankovište je umísteno centrálne. vzhledem k dlouhým stranám hrište.
4. Malé brankovište s rozmery 1 x 2,5 m je vyznaceno 0,65 m pred zadní carou velkého brankovište.
   Malé brankovište je pravoúhlé a rozmery udávají délku x šírku vcetne car. Malé brankovište je umísteno centrálne vzhledem k dlouhým stranám hrište.
5. Zadní cáry malého brankovište slouží také jako brankové cáry. Proto je pozice branek vyznacena na zadních carách malého brankovište tak, aby vzdálenost mezi temito body byla 1,6 m.
   Brankové cáry jsou umísteny centrálne vzhledem k dlouhým stranám hrište. Cáry vyznacující pozici branky musí být oznaceny prerušením v zadních carách malého brankovište, nebo krátkými carami, kolmými na zadní cáry malého brankovište.
6. Body pro vhazování jsou vyznaceny na stredové cáre a na pomyslných prodloužených brankových carách, 1,5 m od dlouhých stran hrište.
   Body pro vhazování jsou oznaceny kríži. Body na stredové cáre mohou být pomyslné.

103 Branky
1. Branky schválené IFF (nebo CFbU) a príslušne oznacené jsou tyckami umísteny na vyznacených bodech.
   Otvor branky smeruje ke stredovému bodu.

104 Hrácské lavice a prostor pro strídání
1. Prostory pro strídání o délce 10 m jsou vyznaceny podél jedné z dlouhých stran hrište, 5 m od stredové cáry, a zahrnují hrácské lavice.
   Prostory pro strídání jsou oznaceny na mantinelu. Šírka prostoru pro strídání nesmí presáhnout 3 m, mereno od mantinelu. Hrácské lavice musí být umísteny v primerené vzdálenosti od
mantinelu a na každé z nich musí být místo pro 19 osob.

105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek
1. Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umísteny naproti zónám pro strídání u stredové cáry.
   Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umísteny v primerené vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umísteny po obou stranách zapisovatelského
stolku. Na každé z nich musí být místo pro minimálne dva hráce. Výjimky pro umístení trestných lavic a zapisovatelského stolku muže povolit CFbU.

106 Kontrola hrište
1. Rozhodcí musí vcas pred zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu a dohlédnout na odstranení prípadných nedostatku.
   Všechny nedostatky musí být oznámeny poradateli a zaznamenány do zápisu o utkání. Poradatelé jsou odpovedni za nápravu nedostatku a udržování hrací plochy v rádném stavu behem
zápasu. Všechny nebezpecné predmety musí být odstraneny.
 

2. CAS HRY

201 Normální hrací cas
1. Normální hrací cas je 3 x 20 min se dvema 10-ti minutovými prestávkami behem nichž si družstva vymení strany.
   Výjimky pro kratší hrací cas, ne kratší než 2 x 15 minut, a/nebo pro prestávky muže schválit CFbU. Ve spojení se zmenou stran si družstva vymení i hrácské lavice. Domácí družstvo si v
zacátku pred utkáním vybere stranu. Každá tretina zacíná vhazováním na stredovém bode. Na konci každé tretiny jsou zapisovatelé odpovedni za spuštení sirény nebo jiného vhodného zvukového znamení, pokud se tak nedeje automaticky. Cas prestávky zacíná okamžite po skoncení tretiny. Rozhodcí jsou odpovedni za vcasné svolání obou družstev zpet na hrací plochu, aby po prestávce znovu zacala hra. Jestliže podle názoru rozhodcích je jedna strana hrací plochy v lepším stavu, družstva si vymení strany v polovine tretí tretiny, avšak toto musí být rozhodnuto pred zahájením utkání. Jestliže si družstva vymení strany, hra bude pokracovat vhazováním na stredovém bode.
2. Hrací cas je cistý.
   Cistý hrací cas znamená, že cas je zastavován kdykoliv je hra prerušena signálem rozhodcích a znovu spušten když je míc uveden do hry. V prípade neobvyklého prerušení je použit trojitý
signál. Rozhodcí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé prerušení, ale vždy se za neobvyklé prerušení považuje: znicení míce, porušení mantinelu, zranení, merení výstroje, vstup neoprávnených osob nebo prítomnost predmetu na hrací ploše, úplný nebo cástecný výpadek osvetlení, nebo pokud zazní omylem siréna. Jestliže se v jakémkoliv míste oddelí jednotlivé cásti mantinelu, hra muže pokracovat do doby, než se míc dostane do blízkosti tohoto místa. V prípade zranení je hra prerušena pouze tehdy, jestliže rozhodcí usoudí, že se jedná o vážné zranení, nebo jestliže zranený hrác prímo ovlivnuje hru.
   Rídící orgán souteže muže urcit, ve kterých soutežích se nebude cistý cas používat. V tom prípade se cas zastavuje pouze v souvislosti se vstrelením branky, vyloucením, trestným strílením, pri time-outu, nebo na základe trojitého signálu rozhodcího pri neobvyklém prerušení. Behem posledních 3 minut zápasu bude vždy využíván cistý cas.
   Behem trestného strílení je cas zastaven.

202 Time - out
1. Behem normálního hracího casu má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude oznacen trojitým signálem a probehne, jakmile se hra preruší.
   Time-out muže být vyžádán kdykoliv, vcetne ve spojení se vstrelenou brankou a trestným strílením, ale pouze kapitánem družstva nebo clenem realizacního týmu. Time-out vyžádaný
behem  prerušení je vykonán okamžite, ale pokud rozhodcí soudí, že by toto negativne ovlivnilo situaci soupere, bude zahájen až v nejbližším prerušení hry. Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen, pouze pokud družstvo vstrelí gól, muže svou žádost o time-out vzít zpet. Time-out zacne po signálu rozhodcích, jakmile jsou hráci u svých strídacek a rozhodcí u zapisovatelského stolku. Další signál rozhodcích po 30-ti vterinách znací konec time-outu. Po skoncení time-outu hra pokracuje podle príciny prerušení. Potrestaný hrác se nesmí úcastnit time-outu.

203 Prodloužení
1. Pokud utkání, které musí být rozhodnuto, skoncí nerozhodne, hraje se prodloužení, dokud jedno družstvo nevstrelí branku.
   Pred prodloužením mají družstva právo na prestávku trvající 2 minuty, strany si však nemení. Behem prodloužení se pro spuštení a zastavení casu používají stejná pravidla jako pri normálním
hracím case. Prodloužení není rozdeleno na cásti (tretiny). Vyloucení, která neskoncila v normální hrací dobe, pokracují v prodloužení. Výjimku pro limitované prodloužení o délce 10 minut muže vydat rídící orgán. Pokud je skóre i po limitovaném prodloužení vyrovnané, rozhodnou o výsledku utkání trestná strílení.

204 Trestná strílení po limitovaném prodloužení
1. Pet hrácu v poli z každého družstva provede postupne každý jedno trestné strílení. Je-li stav i potom vyrovnaný, ti samí hráci provedou po jednom trestná strílení, dokud není dosaženo konecného rozhodnutí.
   Družstva se v trestných stríleních strídají po jednom. Rozhodcí urcí, která branka bude použita, mezi kapitány se rozhodne hodem mincí a vítez rozhodne, které družstvo zacne trestná strílení. Kapitáni nebo clenové realizacních týmu informují písemne rozhodcí a zapisovatele o císlech hrácu a poradí, ve kterém budou provádet trestná strílení. Rozhodcí zodpovídají za to, že se trestná strílení uskutecní v presném poradí, jaké nahlásili clenové realizacního týmu. Jakmile je behem trestných strílení dosaženo konecného rozhodnutí, zápas je ukoncen a vítezné družstvo vyhrává s konecným výsledkem plus jedna branka. Behem první série trestných strílení se za rozhodný výsledek považuje, vede-li družstvo vetším poctem branek než kolik zbývá souperum provést trestných strílení. Behem prípadných extra sérií trestných strílení se za rozhodný výsledek považuje, vstrelilo-li jedno družstvo o jednu branku více než druhé a obe družstva provedla stejný pocet trestných strílení. Trestná strílení v extra sériích nemusí být provádena ve stejném poradí, jako v základní sérii, ale hrác nesmí provést tretí strílení, dokud všichni ostatní hráci nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespon dve strílení, atd. Vyloucený hrác se smí úcastnit trestných strílení, pokud nebyl vyloucen do konce utkání. Pokud je jeden z hrácu nominovaných na trestná strílení behem trestných strílení vyloucen do konce utkání, kapitán družstva rozhodne o jeho nahrazení jiným hrácem v poli, který nebyl puvodne nominován na trestná strílení. Pokud je behem trestných strílení vyloucen brankár do konce utkání, musí být nahrazen náhradním brankárem. Chybí-li náhradní brankár, má družstvo maximálne 3 minuty na vybavení hráce v poli, který nebyl nominován na trestná strílení, na post brankáre. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvicení. Nový brankár musí být uveden v zápise o utkání spolecne s casem výmeny. Družstvo, které nemuže nominovat 5 hrácu na provedení trestných strílení, smí provést pouze tolik strílení, kolik hrácu nominovalo. Toto platí i v prubehu prípadných extra sérií trestných strílení.
 

3. ÚCASTNÍCI HRY

301 Hráci
1. Každé družstvo muže využít maximálne 20 hrácu. Ti musí být uvedeni v zápise o utkání.
   Družstvo se skládá z hrácu v poli a brankáru. Hráci nezapsaní v zápise o utkání se nemohou úcastnit hry nebo být ve vlastním prostoru pro strídání.
2. Behem hry smí být na hrišti z každého družstva soucasne maximálne 6 hrácu, z toho pouze jeden brankár.
   Aby rozhodcí mohl zahájit hru, každé družstvo musí mít alespon 5 hrácu v poli a brankáre v predepsané výstroji, nebo bude konecný výsledek 5:0 pro družstvo, které splnilo tyto podmínky.
Behem utkání musí být každé družstvo schopno hrát na hrišti alespon ve 4 hrácích, nebo bude zápas ukoncen a konecné skóre bude 5:0 pro družstvo, který se neprovinilo, nebo pokud by dosažené skóre bylo výhodnejší, bude konecným výsledkem skutecné skóre zápasu.

302 Strídání hrácu
1. Strídání hrácu se muže provádet kdykoliv behem utkání a bez omezení poctu strídání.
   Strídání musí být provedeno v prostoru pro strídání vlastního družstva. Hrác opouštející hrište musí prekracovat mantinel, než muže strídající vstoupit na hrací plochu. Zranený hrác
opouštející hrište v jiném míste než v prostoru pro strídání smí být nahrazen až po prerušení hry.

303 Zvláštní pravidla pro brankáre
1. Všichni brankári musí být oznaceni v zápise o utkání.
   Brankári jsou oznaceni v zápise písmenem "G". Hrác oznacený jako brankár se nesmí ve stejném zápasu úcastnit hry jako hrác v poli s hokejkou. Jestliže z duvodu zranení nebo vyloucení
musí být brankár nahrazen hrácem z pole, má družstvo maximálne 3 minuty na jeho výmenu a vybavení. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvicení. Nový brankár musí být uveden v zápise o utkání spolecne s casem výmeny.
2. Pokud brankár behem hry opustí velké brankovište, je považován za hráce v poli, zatím bez hokejky, dokud se nevrátí zpet.
   Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Za opuštení velkého brankovište se považuje situace, kdy se žádná cást jeho tela nedotýká povrchu velkého brankovište. Brankár ovšem smí ve
vlastním velkém brankovišti vyskocit. Cáry se považují za soucást velkého brankovište.

304 Zvláštní pravidla pro kapitány družstev
1. Každé družstvo musí mít kapitána, který je oznacen v zápisu o utkání.
   Kapitán je v zápisu oznacen písmenem "C". Výmena kapitána družstva je povolena pouze v prípade zranení, onemocnení nebo vyloucení do konce utkání a musí být zaznamenána spolu s casem zmeny v zápise o utkání. Nahrazený kapitán již nesmí ve stejném zápase zastávat tuto funkci.
2. Jen kapitán družstva má právo mluvit s rozhodcími a zároven má povinnost s nimi spolupracovat.
   Pokud kapitán hovorí s rozhodcími, musí se tak dít vhodným zpusobem. Vyloucený kapitán ztrácí právo mluvit s rozhodcími pokud jimi není osloven, a jeho družstvo nemá behem této doby
žádnou jinou možnost komunikovat s rozhodcími, s výjimkou toho, kdy clenové realizacního týmu požádají o time out.

305 Realizacní tým
1. Každé družstvo smí do zápisu o utkání uvést maximálne 5 clenu realizacního týmu.
   Žádné další osoby krome uvedených v zápise o utkání nemají prístup do prostoru pro strídání. S výjimkou time-outu nikdo z realizacního týmu nesmí vstoupit na hrací plochu bez souhlasu
rozhodcích. Veškeré pokyny jsou udíleny z vlastního prostoru pro strídání. Pred utkáním clen realizacního týmu podepíše zápis o utkání a poté již nejsou možné žádné doplnky. Pokud je vedoucí týmu nahlášen zároven jako hrác, je vždy v nejasných situacích v prípade prestupku v prostoru pro strídání považován za hráce.

306 Rozhodcí
1. Zápas je kontrolován a rízen dvema rozhodcími s rovnocennou autoritou.
   Rozhodcí mají právo ukoncit utkání, pokud existuje zrejmé riziko, že utkání nemuže pokracovat podle pravidel.

307 Zapisovatelský stolek
1. Všichni zapisovatelé musí být na svých místech.
   Zapisovatelé musí být nestranní a zodpovední za zápis o utkání, merení hracího casu, merení trestu, ostatní casomericské úkony a prípadné hlasatelské úkony.
 

4. VÝSTROJ

401 Výstroj hrácu
1. Všichni hráci v poli musí mít na sobe dresy skládající se z trika, trenýrek a stulpen.
   Všichni hráci v poli musí mít zcela stejné dresy. Dresy družstva mohou mít jakékoli barevné kombinace, ale tricka nesmí být šedivá. Pokud rozhodcí usoudí, že družstva nemohou být na
základe dresu od sebe vzájemne rozeznána, hostující družstvo se musí prevléci. Stulpny mají být vytaženy ke kolenum, jsou soucástí dresu, a pokud rozhodne rídící orgán, musí je mít družstva vzájemne odlišitelné.
2. Všichni brankári musí mít na sobe triko a dlouhé kalhoty.
3. Všechna trika musí být ocíslována.
   Trika jsou ocíslována ruznými celými císly, jasne viditelnými arabskými císlicemi na zádech a hrudi. Císla na zádech jsou alespon 200 mm a císla na hrudi alespon 70 mm vysoká. Trika mohou mít jakákoliv císla od 1 až do 99 vcetne, ale císlo 1 nesmí mít hrác v poli.
4. Všichni hráci musí mít obuv.
   Obuv je sportovního stylu, ne pro venkovní užití Není dovoleno používání ponožek pres boty. Pokud hrác behem hry ztratí jednu nebo obe boty, muže pokracovat ve hre do následujícího
prerušení.

402 Výstroj rozhodcích
1. Rozhodcí mají šedivá trika, cerné trenýrky a cerné podkolenky.
   Výjimku pro jiné barevné kombinace muže udelit rídící orgán.

403 Zvláštní výstroj brankáre
1. Brankár nesmí používat hokejku.
2. Brankár musí mít oblicejovou masku schválenou IFF a príslušne oznacenou.
   Toto platí pouze na hrišti behem hry. Všechny úpravy oblicejové masky, mimo nabarvení jsou zakázány.
3. Brankár smí používat jakékoli ochranné pomucky, ale žádné urcené k chytání strel.
   Brankár smí užívat helmu a tenké rukavice. Všechny látky lepivé nebo ovlivnující trení jsou zakázány. V brance ci na ní nesmí být ponechány žádné predmety.

404 Zvláštní výstroj kapitána družstva
1. Kapitán družstva musí mít na paži pásku.
   Páska je nošena na levém rukávu a musí být jasne viditelná. Není dovoleno používat lepící pásku jako kapitánskou.

405 Osobní vybavení hrácu
1. Hrác na sobe nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo zpusobit zranení.
   Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomucky, hodinky, náušnice a pod. Rozhodcí urcí, co lze považovat za nebezpecné. Veškeré ochranné vybavení má být pokud možno pod
dresem. Krome elastické celenky bez uzlu není dovoleno žádné vybavení hlavy. Všechny druhy dlouhých kalhot jsou hrácum v poli zakázány.

406 Míc
1. Míc musí být schválen IFF a príslušne oznacen.

407 Hokejka
1. Hokejka musí být schválena IFF a príslušne oznacena.
   Všechny úpravy hole, krome zkrácení, jsou zakázány. Hul smí být omotána nad znackou držení, ale nesmí být prekryty žádné schvalovací ci jiné oficiální znacky.
2. Cepel nesmí být ostrá, zahnutí cepele nesmí presáhnout 30 mm.
   Všechny úpravy cepele, krome ohnutí jsou zakázány. Zahnutí cepele se merí od spodního okraje nejvyššího bodu cepele, když hokejka leží na rovném povrchu. Výmena cepele je povolena,
ale nová cepel nesmí být zeslabena. Polepení spojnice mezi cepelí a holí je dovoleno, ale maximálne 10 mm viditelné cásti cepele smí být takto prekryto.

408 Vybavení rozhodcího
1. Rozhodcí jsou vybaveni stredne velkými plastickými píštalkami a merícím vybavením a cervenými kartami.
   Výjimky pro použití jiných typu píštalek muže povolit CFbU.

409 Vybavení zapisovatelského stolku
1. Zapisovatelé musí mít veškeré vybavení nutné ke své cinnosti.

410 Kontrola výstroje
1. Rozhodcí rozhodují o kontrole a premerování veškeré výstroje.
   Kontrola probíhá pred a behem zápasu. Nesprávné vybavení, vcetne vadné hokejky, objevené pred utkáním, musí být odstraneno hrácem, který se poté muže úcastnit hry. Krome prípadu
osobního vybavení nebo drobných závad na hokejce, jako jsou malé otvory ci pomalování, které odstraní hrác a pak muže pokracovat v zápase, všechno nesprávné vybavení objevené behem hry, vede vždy k príslušným trestum. Prestupky týkající se dresu hrácu a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro toto družstvo za zápas. Jakékoliv nesprávné vybavení musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. Behem premerování výstroje smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hrác, jehož vybavení se merí. Po premerení pokracuje hra podle príciny prerušení.
2. O premerení cepele nebo hole muže požádat kapitán družstva.
   Kapitán má také právo upozornit rozhodcí i na jiné vady v souperove vybavení, ale v tomto prípade rozhodcí posoudí, zda probehne kontrola ci nikoli. O merení lze požádat kdykoliv, ale
vykonáno bude až v prerušení. Je-li vyžádáno premerení v prerušení, je zahájeno okamžite, vcetne v souvislosti se vstrelenou brankou a trestným strílením, pokud to podle názoru rozhodcích negativne neovlivní situaci soupere. Pokud by tomu tak bylo, premerení se provede až v následujícím prerušení. Rozhodcí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat cepel nebo násadu, avšak je povoleno pouze jedno premerení na jedno družstvo v prubehu jednoho prerušení. Po premerení hra pokracuje podle príciny prerušení.
 

5. STANDARDNÍ SITUACE

501 Obecná pravidla pro standardní situace
1. Jestliže je hra prerušena, pokracuje vždy standardní situací podle príciny prerušení.
   Za standardní situaci se považuje: vhazování, rozehrání, volný úder a trestné strílení.
2. Rozhodcí vždy písknou jednou, ukáží predepsané signály a oznací místo standardní situace. Po hvizdu muže být míc uveden do hry, pokud je v klidu a na správném míste.
   Rozhodcí nejprve ukáží predepsaný signál pro následek dané situace a potom signál pro prestupek. Jestliže, podle názoru rozhodcích, nebude hra ovlivnena, nemusí být míc v klidu a presne na správném míste pro rozehrání nebo volný úder.
3. Standardní situace nesmí být bezduvodne zdržována.
   Rozhodcí rozhodnou, co lze považovat za bezduvodné zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodcí hráce pokud možno nejprve upozorní, než uciní jakákoli opatrení.

502 Vhazování
1. Na zacátku každé tretiny nebo pro potvrzení regulérne vstrelené branky se vhazování provádí na stredovém bode.
   Branka vstrelená behem prodloužení nebo z trestného strílení po skoncení tretiny nebo zápasu se nepotvrzuje vhazováním. Vhazuje-li se na stredovém bode, obe družstva jsou na vlastních polovinách hrište.
2. Pokud je hra prerušena a žádnému z družstev nelze udelit rozehrání, volný úder nebo trestné strílení, hra pokracuje vhazováním.
3. Vhazování se provádí na nejbližším bode pro vhazování podle pozice míce pri prerušení.
4. Všichni hráci, mimo tech, kterí provádejí vhazování, musí okamžite bez výzvy rozhodcích zaujmout postavení alespon 3 m od míce vcetne hokejky.
    Pred vhazováním je povinnost rozhodcího zkontrolovat, jsou-li obe družstva pripravena a všichni hráci zaujali správná místa.
5. Vhazování se úcastní 1 hrác každého družstva. Hráci jsou celem ke krátké strane souperovy poloviny hrište a nesmí mít pred vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na stredovou cáru. Každý hrác musí mít obe nohy ve stejné vzdálenosti od stredové cáry. Hokejky jsou drženy bežným zpusobem držení a obema rukama hráce nad znackou držení. Cepele hokejek jsou kolmo ke stredové cáre po obou stranách míce, aniž by se ho dotýkaly.
   Bežné držení znamená zpusob jakým hrác drží hokejku behem hry.První pokládá hokejku hrác bránícího družstva. Vhazuje-li se na stredovém bode, hrác hostujícího družstva pokládá hokejku první. Míc musí být uprostred cepelí. Pokud hrác provádející vhazování neuposlechne instrukcí rozhodcích, nahradí ho pri vhazování jiný hrác na hrišti.
6. Lze skórovat prímo z vhazování.

503 Situace vedoucí k vhazování
1. Je-li míc neúmyslne znicen.
2. Je-li míc poškozen.
   Rozhodcí musí dát hrácum primerenou možnost hrát i s tímto mícem, než hru preruší.
3. Pokud se mantinel v kterémkoliv míste rozdelí a míc se dostane do blízkosti tohoto místa.
4. Pokud je branka neúmyslne pohnuta z místa a nemuže být upravena zpet v primereném case.
   Brankár je zodpovedný za vrácení posunuté branky na puvodní místo jakmile je to pokládáno za možné.
5. Pokud dojde k vážnému zranení nebo zranený hrác prímo ovlivnuje hru.
   Rozhodcí posuzuje, co lze považovat za vážné zranení, ale je-li na ne podezrení, hra musí být okamžite prerušena.
6. Stane-li se behem hry neobvyklá situace.
   Rozhodcí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé prerušení. Neobvyklé prerušení je vždy: prítomnost neoprávnené osoby nebo predmetu na hrací ploše, úplný nebo cástecný výpadek elektrické energie nebo zazní-li omylem siréna.
7. Není-li gól uznán ackoliv nebyl spáchán prestupek vedoucí k volnému úderu.
   To platí i v situaci dostane-li se míc do branky, bez toho, aby prešel zepredu brankovou cáru.
8. Není-li promeneno trestné strílení.
   Toto platí i pro nesprávne provedené trestné strílení.
9. Je-li vykonáno odložené vyloucení, protože provinené družstvo získalo a má míc pod kontrolou.
   To platí i pro situaci, kdy neprovinené družstvo podle názoru rozhodcích zdržuje hru.
10. Je-li uložen trest za prestupek, který byl spáchán nebo objeven behem hry, ale ne v souvislosti s hrou.
     Toto také zahrnuje situaci, kdy vyloucený hrác vstoupí na hrište pred uplynutím nebo zrušením trestu. Pojem "v souvislosti s hrou" znamená ovládání míce nebo snahu získat míc.
11. Pokud rozhodcí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádet rozehrání nebo volný úder.
     To platí i v situaci, kdy se hráci obou družstev soucasne proviní proti pravidlum.
12. Pokud se rozhodcí neshodnou.

504 Rozehrání
1. Opustí-li míc hrište, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.
   Za provinené se považuje družstvo, jehož hrác nebo vybavení naposledy tecovalo míc pred jeho opuštením hrište.
2. Rozehrání se provádí v míste, kde míc opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou carou.
   Pokud podle názoru rozhodcích nebude hra ovlivnena, nemusí být míc prímo v klidu a na presném míste. Je povoleno rozehrát blíže než 1,5 m od mantinelu, pokud je to pro rozehrávající
družstvo výhodné. Opustí-li míc hrište za brankovou carou, rozehrává se z nejbližšího bodu pro vhazování. Dotkne-li se míc stropu, prípadne predmetu nad hrací plochou, provádí se rozehrání 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od stredové cáry.
3. Hráci bránícího družstva okamžite a bez výzvy rozhodcích zaujmou postavení alespon 3 m od míce, vcetne hokejky.
   Rozehrávající nemusí cekat až souperi zaujmou svá postavení, ale je-li míc ve hre, zatímco se souperi snaží zaujmout své pozice, nejsou ucinena žádná opatrení.
4. Míc musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný.
5. Hrác provádející rozehrání se míce nesmí dotknout podruhé, dokud se míce nedotkne jiný hrác nebo výstroj jiného hráce.
6. Z rozehrání je možno prímo vstrelit branku.
   To platí i v prípade vlastního gólu.

505 Situace vedoucí k rozehrání
1. Opustí-li míc hríšte nebo dotkne-li se stropu ci jiného predmetu nad hrištem.

506 Volný úder
1. Pokud dojde k prestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádet volný úder.
   U prestupku vedoucích k volnému úderu se pokud možno využívá pravidla výhody, tzn., má-li družstvo, které se neprovinilo prestupkem, stále míc pod kontrolou, musí mít možnost
pokracovat ve hre, pokud je to pro toto družstvo výhodnejší než volný úder. Pokud je ponechána výhoda a hra je následne prerušena, protože družstvo, které se neprovinilo, prestane ovládat míc, je výsledný volný úder proveden na míste puvodního provinení.
2. Volný úder se provádí v míste prestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou carou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankovište.
   Pokud podle názoru rozhodcích není hra ovlivnena, nemusí být míc prímo v klidu a na presném míste. Volný úder, který by byl blíže k mantinelu než 1,5 m se smí premístit do této vzdálenosti.
Volný úder za pomyslnou prodlouženou brankovou carou se provádí na nejbližším míste pro vhazování. Volný úder bližší než 3,5 m k malému brankovišti musí být posunut do této vzdálenosti podél pomyslné cáry vedené od stredu brankové cáry pres místo prestupku. Jestliže je volný úder posunut do vzdálenosti 3,5 m od malého brankovište, bránící se družstvo musí mít vždy právo okamžite postavit zed mimo malé brankovište. Znemožnuje ci zabranuje-li tomu útocící družstvo, bude udelen volný úder za bránení ve hre pro bránící se družstvo. Útocící družstvo nemusí cekat na zformování obranné zdi. Útocící družstvo má také právo umístit své hráce pred obrannou zed.
3. Hráci bránícího družstva okamžite a bez výzvy rozhodcího zaujmou postavení alespon 3 m od míce, vcetne hokejky.
   Rozehrávající nemusí cekat, až souperi zaujmou svá postavení, ale je-li míc ve hre, zatímco se souperi snaží zaujmout své pozice, nejsou ucinena žádná opatrení.
4. Míc musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný ci zvedaný.
5. Hrác provádející volný úder se nesmí dotknout míce podruhé, dokud se míce nedotkne jiný hrác nebo výstroj jiného hráce.
6. Z volného úderu lze prímo vstrelit branku.

507 Prestupky trestané volným úderem
1. Pokud hrác zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne do souperovy hokejky. (901,902,903, 912)
   Pokud podle názoru rozhodcích hrác zasáhl míc dríve než souperovu hokejku, nejsou ucinena žádná opatrení.
2. Zasáhne-li hrác ovládající míc nebo ve snaze získat míc, hokejkou souperovu nohu nebo chodidlo. (901)
3. Zvedne-li hrác v poli cepel hokejky nad úroven pasu v náprahu vzad pred zasažením míce, nebo pri došvihu po úderu míce. (904)
   To také platí i pro falešné údery, (kdy hrác bez míce pouze naznací strelu). Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hrác v tesné blízkosti a nehrozí-li nebezpecí zranení. Úrovní pasu se myslí úroven pasu pri vzprímeném postoji.
4. Hraje-li hrác, nebo snaží-li se hrát jakoukoliv cástí hokejky nebo nohou nad úrovní kolen. (904, 913)
   Zastavení míce stehnem je považováno za hru nad úrovní kolen, pokud hrác nemá obe nohy na zemi ci neutíká bežným zpusobem.
5. Vloží-li hrác svou hokejku, chodidlo ci nohu mezi souperovy nohy ci chodidla. (905)
6. Pokud hrác v poli ovládající míc nebo ve snaze ho získat strká nebo tlací soupere jinak než ramenem na rameno. (907)
7. Jestliže hrác pri vedení míce nebo ve snaze získat míc nebo lepší postavení nabehne nebo vrazí zády do soupere, nebo zabrání souperi v pohybu zamýšleným smerem. (908), (911)
   To zahrnuje i situaci, kdy útocící družstvo zabranuje nebo znemožnuje postavení zdi pri volném úderu 3,5m od malého brankovište.
8. Kopne-li hrác v poli míc 2x za sebou, aniž se mezitím míc dotkl jeho hokejky, jiného hráce ci vybavení jiného hráce. (912)
   To je považováno za prestupek, pouze pokud hrác podle názoru rozhodcího kopl míc 2x úmyslne.
9. Prijme-li hrác prihrávku nohou od spoluhráce v poli. (912)
   To je považováno za prestupek, pouze pokud je prihrávka podle názoru rozhodcích úmyslná.
   Prijetí prihrávky nohou hrácem stejného družstva je možné také v prípade, kdy souper opomene prevzít míc, prestože tak mohl ucinit. Prihrávka nohou brankári se nepovažuje za gólovou situaci a nemuže po ní následovat trestné strílení.
10. Je-li hrác z pole v malém brankovišti. (914)
     Hráci v poli je dovoleno prebehnout malé brankovište, pokud podle názoru rozhodcích není ovlivnena hra a brankári není bráneno ve hre. Jestliže je bránící hrác pri volném úderu soupere v
malém brankovišti, bráne nebo je-li jím brána posunuta, v míste kde má brána stát, bude vždy narízeno trestné strílení. Hrác v poli se nachází v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv cástí svého tela plochy uvnitr malého brankovište. Pokud má hrác v poli v území malého brankovište pouze hokejku, není to považováno za prítomnost v malém brankovišti. Cáry jsou soucástí malého brankovište.
11. Pokud hrác úmyslne posune souperovu branku. (914)
12. Pokud hrác v poli pasivne brání brankári pri výhozu. (915)
     Za prestupek se považuje, pouze pokud je hrác blíže než 3 m od brankáre, mereno od místa, kde brankár získá kontrolu nad mícem. Pasivne znamená neúmyslne, nebo opomene-li hrác uhnout.
13. Vyskocí-li hrác v poli a zastaví tak míc. (916)
     Za výskok se považuje, pokud hrác obema chodidly opustí povrch hrací plochy. Beh není považován za výskok. Hrác smí preskocit míc, pokud se ho nedotkne.
14. Hraje-li hrác v poli míc z místa mimo hrací plochu.(bez signálu)
     Mimo hrací plochu znamená, že hrác stojí jednou nebo obema nohama mimo hrací plochu. Jestliže behem strídání hrác stojí mimo hrací plochu a hraje, je toto považováno za príliš mnoho hrácu na hrišti. Za sabotáž hry je považováno, pokud hrác, aniž by strídal, hraje míc ze strídacky. Je dovoleno vybehnout mimo  hrište, ale míc odtud není možné hrát.
15. Pokud brankár pri výhozu zcela opustí velké brankovište. (917)
     V tomto prípade není brankár považován za hráce v poli. Za opuštení velkého brankovište se považuje, pokud se žádná cást brankárova tela nedotýká povrchu velkého brankovište. Výhoz
je proveden vypuštením míce, a pokud brankár po výhozu opustí velké brankovište, nejsou ucinena žádná opatrení. Pravidlo se vztahuje i na situaci, kdy brankár zachytí míc uvnitr velkého brankovište a poté celé jeho telo vyklouzne z prostoru velkého brankovište. Cáry patrí k velkému brankovišti.
16. Vyhodí-li nebo kopne-li brankár míc za stredovou cáru. (917)
     Toto se pokládá za prestupek pouze pokud se míc nedotkl hrací plochy, mantinelu, jiného hráce nebo vybavení jiného hráce, než se dostal za stredovou cáru. Míc musí prekrocit stredovou cáru celým objemem.
17. Je-li rozehrání ci volný úder špatne proveden nebo zámerne zdržován. (918)
      To platí tehdy, je-li rozehrání nebo volný úder bezduvodne zdržován nebo je-li míc tahán nebo zvedán. Pokud je rozehrání nebo volný úder provedeno ze špatného místa nebo není-li míc zcela v klidu, bude provedeno znovu. Pokud tím podle názoru rozhodcích není ovlivnena hra, míc nemusí být zcela v klidu nebo na presném míste.
18. Má-li brankár míc pod kontrolou déle než 3 sekundy. (924)
     Položí-li brankár míc na plochu a znovu zvedne, aniž by byl atakován, je toto považováno za kontrolu míce po celou dobu.
19.
Pokud brankár prijme prihrávku od spoluhráce. (924)
    
Toto se považuje za prestupek pouze pokud byla tato prihrávka, dle názoru rozhodcích, úmyslná. Prijetí prihrávky znamená, že se brankár dotkne míce rukou ci paží, nebo i pokud míc jen tecuje ci zastaví nekterou jinou cástí svého tela. Brankár smí prijmout prihrávku od spoluhráce, je-li v okamžiku prijetí prihrávky zcela mimo velké brankovište a je tudíž považován za hráce v poli. Pokud brankár opustí zcela velké brankovište, zastaví míc, vrátí se zpet do velkého  brankovište a zvedne stojící míc, není toto pokládáno za prihrávku brankári. Prihrávka brankári se nepovažuje za gólovou situaci a nemuže mít za následek trestné strílení.
20. Je-li udelen trest za prestupek provedený v souvislosti s hrou. (príslušný signál)
     Pojem v souvislosti s hrou znamená ovládání míce nebo snaha získat míc.
21. Když hrác zdržuje hru. (924)
     Patrí sem situace, kdy se hrác s úmyslem získat cas, postaví proti mantinelu nebo brance tak, že souper není schopen získat míc dovoleným zpusobem. Hrác má být pokud možno nejprve
upozornen, než rozhodcí pristoupí k potrestání.

508 Trestné strílení (806)
1. Trestné strílení bude narízeno proti družstvu, které se provinilo prestupkem vedoucímu k trestnému strílení.
   Je-li narízeno trestné strílení behem odloženého vyloucení nebo z duvodu prestupku trestaného vyloucením, použijí se též pravidla, týkající se vyloucení ve spojení s trestným strílením.
2. Trestné strílení se provádí ze stredového bodu.
3. Všichni hráci, mimo bránícího brankáre a hráce provádejícího trestné strílení, musí být na svých hrácských lavicích po celou dobu provádení trestného strílení. Pri zapocetí trestného strílení je brankár na brankové cáre.
   Brankár nesmí být nahrazen hrácem z pole. Proviní-li se brankár behem provádení trestného strílení, bude narízeno nové trestné strílení a uložen príslušný trest. Pokud se behem trestného strílení proviní jiný hrác potrestaného družstva, bude narízeno nové trestné strílení a prestupek bude pokládán za sabotáž hry.
4. Hrác provádející trestné strílení musí mít behem celého trestného strílení míc neustále v pohybu vpred. Pocet úderu není omezen. Jakmile brankár tecuje míc, hrác provádející trestné strílení se nesmí znovu dotknout míce behem tohoto trestného strílení.
   Hrací cas je zastaven behem celého trestného strílení. Pohyb vpred znamená pohyb od stredové cáry. Zasáhne-li míc konstrukci brány, poté zasáhne brankáre a prekrocí zepredu brankovou cáru, gól bude uznán. Pokud na samém zacátku trestného strílení dojde k tomu, že je míc táhnut zpet, strílení se preruší, a zacne se úplne nové.
5. Pokud je narízeno trestné strílení spolu s dvouminutovým vyloucením, uvádí se tento trest do zápisu o utkání pouze v prípade, kdy z trestného strílení není vstrelen gól.
   Potrestaný hrác musí být behem trestného strílení na trestné lavici.

509 Odložené trestné strílení (8O7)
1. Odložené trestné strílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po prestupku vedoucímu k trestnému strílení stále pod kontrolou míc a probíhá gólová situace.
   Je-li odložené trestné strílení uloženo behem odloženého vyloucení nebo zaprícineno prestupkem vedoucímu k vyloucení, používají se pravidla pro vyloucení ve spojení s trestným strílením. Prícinou odloženého trestného strílení muže být prestupek trestaný vyloucením, dokonce i pokud práve probíhá odložené vyloucení.
2. Odložené trestné strílení umožnuje družstvu, které se neprovinilo, pokracovat v útoku, dokud neskoncí bezprostrední gólová situace.
   Odložené trestné strílení musí být provedeno na konci tretiny nebo zápasu. Pokud neprovinené družstvo správne skóruje behem odloženého trestného strílení, gól bude uznán a trestné
strílení zrušeno.

510 Prestupky trestané trestným strílením
1. Je-li gólová situace prerušena nebo je-li zabráneno jejímu vzniku, protože bránící se družstvo spáchalo prestupek vedoucí k volnému úderu nebo k vyloucení. (predepsaný signál prestupku)
   Rozhodcí posoudí, co lze považovat za gólovou situaci. Prestupky ve velkém brankovišti nevedou automaticky k trestnému strílení. Trestné strílení se však narizuje vždy, posune-li bránící
družstvo úmyslne branku behem gólové situace nebo hraje-li úmyslne s príliš mnoha hráci na hrišti. Trestné strílení je také vždy narízeno, pokud se hrác bránícího družstva pri volném úderu soupere nachází v malém brankovišti, v brance nebo v míste, kde má branka stát, byla-li predtím posunuta.
 

6 TRESTY

601 Obecná pravidla pro tresty
1. Je-li proveden prestupek vedoucí k trestu, bude viník potrestán.
   Nemohou-li rozhodcí urcit viníka nebo se prestupku dopustí clen realizacního týmu, kapitán potrestaného družstva musí urcit hráce, který v tom okamžiku již nebyl trestán, aby odsloužil
trest. Pokud toto kapitán odmítne, odslouží trest on sám. Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s casem, císlem hráce, druhem a prícinou vyloucení. Je-li uložen trest v souvislosti s hrou, družstvo, které se neprovinilo, bude provádet volný úder. Není-li spáchaný prestupek vedoucí k vyloucení v souvislosti s hrou, bude narízeno vhazování. Je-li vyloucení zpusobeno prestupkem spáchaným behem prerušení, bude hra pokracovat podle príciny prerušení. Vyloucený kapitán ztrácí možnost mluvit s rozhodcími, není-li jimi vyzván. V prípade vyloucení za nesprávné ocíslování ci neuvedení v zápise o utkání, tj. za prohrešky považované za administrativní, kapitán urcí hráce v poli, který není v danou chvíli vyloucen, aby odsloužil trest.
2. Potrestaný hrác musí být po celou dobu vyloucení na trestné lavici.
   Všechny tresty koncí se záverem utkání. Vyloucení, která nevypršela s koncem normální hrací doby, pokracují v prodloužení. Vyloucený hrác je na trestné lavici umístené na stejné polovine
hrište jako hrácské lavice jeho družstva, s výjimkou, kdy jsou zapisovatelský stolek a trestné lavice na stejné strane hrište jako strídacky. Potrestaný hrác se nesmí úcastnit time-outu. Hrác, jemuž uplynul trest, muže okamžite opustit trestnou lavici, ale ne v prípade, kdy to pocet vyloucených jeho družstva neumožnuje, nebo po uplynutí osobního trestu. Brankár, jehož trest uplyne, nesmí opustit trestnou lavici dríve než v následujícím prerušení.
   Potrestaný hrác, který je zranený muže být na trestné lavici nahrazen jiným hrácem v poli, který není v danou chvíli trestán. V zápise o utkání budou uvedeni oba hráci, císlo hráce, který ve skutecnosti odslouží trest bude uvedeno v závorkách. Pokud zranený hrác vstoupí do hry pred uplynutím trestu, bude hráci udelen trest vyloucení do konce utkání.
   Pokud je za príliš brzké vpuštení hráce na hrište zodpovedný stolek casomericu a omyl je zjišten behem doby vyloucení, hrác se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou udeleny
a hrác se vrátí do hry když skoncí doba jeho vyloucení.
3. Cas vyloucení beží soubežne s hracím casem.

602 Vyloucení na trestnou lavici
1. Tyto tresty postihují družstvo, a na základe toho vyloucený hrác nesmí být nahrazen na hrací ploše behem trestu.
2. Zároven lze jednomu hráci merit pouze jeden trest a družstvu tresty dva.
   Všechny tresty jsou mereny v poradí, v jakém byly uloženy. Hrác, jehož trest nemuže být meren, musí být na trestné lavici od pocátku uložení trestu. Je-li družstvu, které je již potrestáno
vyloucením, uloženo více než jedno vyloucení soucasne, kapitán družstva rozhodne, které z nových vyloucení bude mereno první. Kratší tresty mají být v tomto prípade mereny dríve než delší. Pokud je behem odloženého vyloucení družstvo potrestáno dalším vyloucením, jako první bude meren trest udelený za odložené vyloucení.
3. Družstvo, které má více než 2 vyloucené hráce na trestné lavici, má právo stále hrát se ctyrmi hráci na hrací ploše.
   Družstvo musí hrát ve ctyrech hrácích do doby, než mu je meren pouze jeden trest. Hrác, jehož trest uplyne, zustává na trestné lavici až do následujícího prerušení nebo pokud nastane
dríve situace, kdy pozdejší tresty uplynou, takže jeho družstvu se merí už jen jeden trest. Všichni trestaní hráci opouštejí trestnou lavici v poradí, jakém uplynou jejich tresty, stále se musí prihlížet k pravidlum upravujícím pocet hrácu na hrišti. Rozhodcí spolecne se zapisovateli umožní hráci, jehož trest uplynul behem hry, opustit trestnou lavici v následujícím prerušení.
4. Dopustí-li se již vyloucený hrác dalšího prestupku vedoucího k vyloucení, všechny jeho tresty budou následovat po sobe.
   Nezáleží na tom, zda jeho první trest již zacal nebo ne. Jestliže trest již zacal a ten samý hrác je znovu potrestán, merení prvního trestu nebude ovlivneno, ale bude pokracovat. Následovat
po sobe znamená, že jakmile uplyne nebo je zrušen první trest, zacne se merit druhý. Toto neplatí, pokud zbývají družstvu jiné tresty, které nejsou dosud mereny a byly uloženy v dobe mezi dvema tresty prvního hráce. Hráci muže být uloženo neomezené množství trestu. Pokud je hrác potrestán osobním trestem, všechna jeho vyloucení musí nejprve uplynout ci být zrušena, než se mu zacne merit osobní trest. Pokud je hrác, který odsluhuje osobní trest potrestán vyloucením, merení osobního trestu se odloží, dokud trest vyloucení neuplyne nebo není zrušen, a kapitán urcí hráce z pole, který nebyl v tom okamžiku trestán, aby byl prítomen na trestné lavici s prvním hrácem a po uplynutí trestu vyloucení vstoupil na hrište. Pokud se dopustí potrestaný hrác prestupku trestaného vyloucením do konce utkání, použijí se též pravidla pro vyloucení do konce utkání.

603 Trest vyloucení na 2 minuty
1. Skóruje-li souper behem dvouminutového trestu, který je práve meren, trest se ruší, pokud ovšem nehrál souper v oslabení nebo nebyla-li obe družstva zastoupena na hrišti stejným poctem hrácu.
   Trest se neruší ani v prípade, že byl gól vstrelen behem odloženého vyloucení nebo z trestného strílení zpusobeného prestupkem vedoucím k vyloucení. Je-li dvouminutové vyloucení uloženo v souvislosti s trestným strílením nebo odloženým trestným strílením, používají se také pravidla o vylouceních v souvislosti s trestným strílením.
2. Má-li družstvo více než jedno dvouminutové vyloucení, ruší se tyto, s výjimkou dvojitých vyloucení, ve stejném poradí, v jakém byly zapocaty.
   Dvojitá vyloucení se nikdy neruší. Za dvojité vyloucení se považuje, jsou-li dva 2 minutové tresty, uložené jednomu hráci z každého družstva vykonány soucasne, a merení obou trestu také zacne soucasne. Dvojité vyloucení nemuže nastat, pokud je jednomu družstvu již meren více než jeden trest vyloucení.
3. Je-li brankár potrestán jedním ci více 2 minutovým vyloucením, kapitán družstva urcí hráce v poli, který není v tomto okamžiku trestán, aby odsloužil tresty.

604 Odložené vyloucení
1. Všechny druhy vyloucení vcetne vyloucení do konce utkání mohou být odloženy.Odložené vyloucení se používá, pokud družstvo, které se neprovinilo, po prestupku vedoucím k vyloucení stále ovládá míc. Odloženo muže být pouze jedno vyloucení, s výjimkou probíhající gólové situace, kdy muže být odloženo i druhé vyloucení.
   Je-li jedno nebo více odložených vyloucení uloženo v souvislosti s trestným strílením nebo odloženým trestným strílením, používají se také pravidla o vyloucení v souvislosti s trestným strílením.
2. Odložené vyloucení znamená, že družstvo, které se neprovinilo, získá možnost pokracovat v útoku do doby, než provinené družstvo získá a má míc pod kontrolou nebo do prerušení hry.
   Behem odloženého vyloucení má neprovinené družstvo príležitost nahradit brankáre hrácem v poli a pokracovat v útoku. Odložený trest musí být vykonán v záveru tretiny nebo zápasu. Je-
li odložené vyloucení vykonáno, protože provinené družstvo získalo a ovládá míc, hra bude obnovena vhazováním. Neprovinené družstvo musí využít dobu odloženého vyloucení pro konstruktivní útok. Snaží-li se družstvo podle názoru rozhodcích pouze získat cas, hráci musí být upozorneni. Pokud se ani potom družstvo nesnaží útocit, hra bude prerušena, odložené vyloucení vykonáno a hra bude pokracovat vhazováním. Je-li odložené vyloucení vykonáno z duvodu jiného prerušení, hra bude obnovena podle duvodu prerušení. Pokud neprovinené družstvo behem odloženého vyloucení vstrelí správne branku, gól bude uznán a poslední odložené 2 minutové vyloucení nebude uloženo. Žádné další tresty nejsou tímto ovlivneny. Vstrelí-li provinené družstvo branku behem odloženého vyloucení, gól nebude uznán a hra bude obnovena vhazováním, vstrelí-li však neprovinené družstvo vlastní branku, gól bude uznán.

605 Prestupky trestané 2 minutovým vyloucením
1. Pokud hrác, ve snaze získat takto znacnou výhodu nebo bez možnosti dosáhnout míce, zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne souperovu hokejku. (901,902,903,912)
2. Pokud hrác v poli hraje míc nad úrovní pasu jakoukoliv cástí hokejky nebo nohy. (904, 913)
   Za úroven pasu se pokládá úroven hrácova pasu pri vzprímeném postoji.
3. Proviní-li se hrác nebezpecnou hrou hokejkou. (904)
   To platí i pro nekontrolovaný náprah, došvih nebo zvedání hokejky pres souperovu hlavu, pokud je toto považováno za nebezpecné ci rušivé pro soupere.
4. Pokud hrác tlací soupere na mantinel nebo branku. (907)
5. Pokud hrác ve snaze získat míc, pridrží nebo podrazí protihráce. (909)
6. Drží-li hrác soupere nebo souperovu výstroj. (910)
7. Brání-li hrác ve hre souperi, který neovládá míc. (911)
   Pokud hrác snažící se získat lepší pozici, vbehne nebo narazí zády do soupere, bude pouze udelen volný úder, rozhodcí použije signál 908.
8. Brání-li aktivne protihrác brankári pri výhozu. (915)
   Toto je považováno za prestupek pouze je-li protihrác od brankáre blíže než 3 m, mereno od místa kde brankár získá kontrolu nad mícem. Aktivne znamená následovat brankáre po boku nebo snahu získat míc hokejkou.
9. Poruší-li hrác pravidlo 3 m behem provádení rozehrání nebo volného úderu. (915)
   Toto neplatí pro situaci, kdy se behem provádení rozehrání nebo volného úderu hrác snaží dostat do správné pozice. Zformuje-li družstvo obrannou zed v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hrác.
10. Hraje-li nebo zastavuje-li hrác v poli míc v leže nebo v sede. (919)
     Toto zahrnuje i zastavování ci hraní míce s obema koleny nebo jednou rukou na podlaze, krome ruky držící hokejku.
11. Pokud hrác v poli zastaví nebo hraje míc rukou, paží nebo hlavou. (920,921)
12. Dojde-li k špatnému strídání. (922)
     Hrác opouštející hrište musí prekracovat mantinel, než smí na hrište vstoupit strídající hrác. Jestliže není toto dodrženo, trest je udelen pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné strídání se též považuje, vystrídá-li hrác v jiném míste než ve vlastním prostoru pro strídání. Potrestán bude hrác vstupující na hrište.
13. Hraje-li družstvo s príliš mnoha hráci v poli. (922)
     Potrestán bude pouze jeden hrác.
14. Provádí-li hrác opakované prestupky trestané volným úderem. (923)
     Toto zahrnuje kratší i delší casové období.
15. Pokud družstvo systematicky prerušuje hru menšími prestupky, vedoucími k volným úderum. (923)
     Toto platí také když družstvo behem krátké doby spáchá nekolik menších prestupku. Hrác, který se provinil jako poslední, odslouží trest.
16. Zdržuje-li hrác hru. (924)
     To platí i pro zahození míce behem prerušení, úmyslné blokování míce proti mantinelu nebo brance, úmyslné hraní míce za mantinel nebo úmyslné nicení míce. Pouze hrác ovládající míc je schopen hrát jej za mantinel. V prípade zranení hráce, je hraní míce pres mantinel dovoleno.  
17. Zdržuje-li družstvo soustavne hru. (924)
     Pokud se podle názoru rozhodcích družstvo chová tak, že by ho bylo možno potrestat, musí být pokud možno nejprve upozornen kapitán, než uložen trest. Je-li uložen trest, kapitán družstva urcí hráce, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest.
18. Protestuje-li hrác nebo clen realizacního týmu proti rozhodnutí rozhodcích, nebo jsou-li instrukce hrácum dávány rušivým nebo jinak nevhodným zpusobem. (925)
     To platí i v situaci zpochybnuje-li kapitán neustále a bezduvodne rozhodnutí rozhodcích. Protestování proti rozhodnutím rozhodcích a nevhodný zpusob dávání pokynu hrácum jsou
považovány za samovolné a malé prestupky ve srovnání s nesportovním chováním. To zahrnuje i prípad, pokud clen realizacního týmu vstoupí na hrište bez povolení rozhodcích. Rozhodcí pokud je to možné realizacní tým pred opatrením nejprve upozorní.
19. Opomene-li brankár, navzdory výzve rozhodcích, vrátit branku do správné pozice. (925)
     Je povinností brankáre vrátit branku do správné pozice, jakmile je to pokládáno za možné.
20. Pokud vyloucený hrác:
     Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici pred tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen.
     Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu.
     Vstoupí na hrište behem prerušení hry pred tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. (925)
     Zapisovatelé o tom musí co nejdríve informovat rozhodcí. Hrác, jemuž uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v prípade, že to pocet vyloucených jeho družstva neumožnuje, nebo trest,
který uplynul byl osobní trest. Brankár jehož trest uplyne smí opustit trestnou lavici až v následujícím prerušení. Vstoupí-li vyloucený hrác na hrací plochu behem hry, je to považováno za sabotáž hry.
21. Opomene-li hrác navzdory upozornení rozhodcích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu)
22. Používá-li hrác nesprávný dres.(bez signálu)
     To zahrnuje i chybející cásti dresu a prestupky týkající se kapitánské pásky. Prestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloucení pro družstvo za zápas. Vše nesprávné vybavení musí být nahlášeno.
23. Požádá-li kapitán o premerení hole nebo cepele hokejky a výsledek merení je v souladu s pravidly. Trest odslouží kapitán družstva. (bez signálu)
24. Úcastní-li se zápasu nesprávne ocíslovaný hrác. (bez signálu)
     Kapitán vybere hráce, který v té chvíli není trestán, aby odsloužil trest. Jakmile se opraví zápis o utkání, muže nesprávne ocíslovaný hrác pokracovat v zápase. Prestupky týkající se špatného císlování mohou vést pouze k jednomu vyloucení pro družstvo za zápas. Další prípady tohoto prestupky budou nahlášeny rídícímu orgánu.
25. Úcastní -li se hry hrác v poli bez hokejky. (bez signálu)
     To se netýká brankáre, docasne pokládaného za hráce v poli.
26. Vyzvedne-li si hrác hokejku z jiného místa než z prostoru pro strídání. (bez signálu)
27. Úcastní-li se hry špatne vybavený brankár. (bez signálu)
     Ztratí-li brankár neúmyslne oblicejovou masku, hra musí být prerušena a bude pokracovat vhazováním.
28. Opomine-li hrác v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hrište a odnést ji do vlastního prostoru pro strídání. (bez signálu)
     Hrác musí odklidit pouze jasne viditelné cásti.

606 Trest vyloucení na 5 minut.
1. Vstrelí-li souper branku behem 5 minutového vyloucení, trest není zrušen.

Brankár potrestaný 5 minutovým vyloucením odslouží trest sám. Chybí-li náhradní brankár, má družstvo maximálne 3 minuty na vybavení hráce v poli na post brankáre. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvicení. Nový brankár musí být uveden v zápise o utkání spolecne s casem výmeny. Po skoncení trestu smí brankár opustit trestnou lavici až v následujícím prerušení. Proto muže kapitán vybrat hráce z pole, který není v té chvíli trestán, aby usedl spolu s brankárem na trestnou lavici a vstoupil na hrište po uplynutí trestu. Rozhodcí spolecne se zapisovateli umožní brankári, jehož trest uplynul behem hry, opustit trestnou lavici jakmile je hra prerušena. Je-li petiminutové vyloucení uloženo v souvislosti s trestným strílením nebo odloženým trestným strílením, užívají se též pravidla o vyloucení ve spojení s trestným strílením.

607 Prestupky trestané 5 minutovým vyloucením
1. Provádí-li hrác v poli násilné nebo nebezpecné údery hokejkou. (901)

To platí i v situaci, kdy hrác pri prehození své hokejky pres souperovu hlavu zasáhne protihráce.

2. Hákuje-li hrác hokejkou souperovo telo. (906)
3. Hodí-li hrác hokejku nebo jakoukoliv cást své výstroje na hrište ve snaze zasáhnout míc. (909)
4. Vrhne-li se hrác na soupere nebo ho jinak násilne napadne. (909)
5. Pokud hrác narazí nebo podrazí soupere na mantinel ci branku. (909)
6. Provádí-li hrác opakovane prestupky vedoucí k 2 min. trestu. (923)

5 minutový trest nahrazuje poslední 2 minutový trest. Prestupky musí být podobné.

608 Osobní trest
1. Osobní trest lze udelit pouze ve spojení s trestem vyloucení na trestnou lavici a merí se až po uplynutí nebo zrušení tohoto trestu. Soucasne lze merit neomezený pocet osobních trestu.

Dopustí-li se hrác, který je již trestán osobním trestem, prestupku vedoucího k vyloucení, bude zbytek osobního trestu odložen, dokud neuplyne trest vyloucení a kapitán družstva urcí nového hráce v poli, který není v té chvíli trestán, aby usedl spolu s prvním hrácem na trestnou lavici a po uplynutí trestu vstoupil na hrište.

2. Osobní trest postihuje pouze hráce a proto smí být v prubehu vyloucení na hrišti nahrazen.

Kapitán družstva urcí hráce, který není v té chvíli trestán, aby usedl na trestnou lavici s potrestaným hrácem a vstoupil do hry jakmile skoncí trest vyloucení. Po vypršení osobního trestu smí hrác opustit trestnou lavici až v následujícím prerušení. Brankár potrestaný osobním trestem odslouží tento trest i trest vyloucení sám. Chybí-li náhradní brankár, má družstvo maximálne 3 minuty na vybavení hráce v poli na post brankáre. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvicení. Nový brankár musí být uveden v zápise o utkání spolecne s casem výmeny. Rozhodcí spolu se zapisovateli, umožní hráci, jehož trest uplynul behem hry, opustit trestnou lavici, jakmile je hra prerušena. Clen realizacního týmu potrestaný osobním trestem musí být pro zbytek utkání poslán do prostoru pro diváky a kapitán družstva urcí hráce z pole, který nebyl v té chvíli trestán, aby odsloužil trest vyloucení.

609 10 minutový osobní trest
1. Vstrelí-li souper branku behem 10 minutového osobního vyloucení, trest není zrušen.

610 Prestupky trestané 2 minutovým vyloucením + 10 minutovým osobním trestem
1. Proviní-li se hrác nebo clen realizacního týmu nesportovním chováním. (925)

Nesportovní chování znamená urážející ci neprimerené chování vuci rozhodcím, hrácum, clenum družstva, funkcionárum nebo divákum, uderení hokejkou ci kopnutí do mantinelu nebo branky, prípadne házení hokejky ci jiného vybavení behem prerušení nebo v prostoru pro strídání.

611 Vyloucení do konce utkání
1. Hrác nebo clen realizacního týmu vyloucený do konce utkání musí okamžite odejít do šaten a nesmí se dále žádným zpusobem podílet na zápase.

Poradatel je odpovedný za zabránení vstupu vylouceného hráce zpet na hrište nebo do hledište behem zbývajícího casu zápasu, vcetne prodloužení nebo trestných strílení. Všechna vyloucení do konce utkání musí být uvedena do zápisu o utkání. Prestupky vedoucí bežne k vyloucení do konce utkání spáchané pred nebo po utkání musí být nahlášeny rídícímu orgánu, nevedou však k vyloucení na trestnou lavici. S výjimkou nesprávného vybavení, které opraví sám hrác, prestupky vedoucí k vyloucení do konce utkání spáchané pred zápasem mají za následek také to, že se viník nesmí úcastnit zápasu ani být behem zápasu v hledišti.

2. Po vyloucení do konce utkání následuje vždy 5 minutové vyloucení.

Kapitán urcí hráce v poli, který není v té chvíli trestán, aby odsloužil trest vyloucení a prípadné tresty vyloucení, které byly dríve uloženy hráci vyloucenému do konce utkání a ješte neuplynuly. Prípadné osobní tresty týkající se hráce vylouceného do konce utkání se ruší.

612 Vyloucení do konce utkání 1
1. Vyloucení do konce utkání 1 postihuje hráce pro zbytek utkání a nemá pro nej žádné další následky.

613 Prestupky vedoucí k vyloucení do konce utkání 1
1. Užívá-li hrác neschválenou hokejku nebo hokejku s príliš zahnutou cepelí nebo príliš dlouhou holí. Užívá-li brankár neschválenou masku. (bez signálu)
2. Úcastní-li se zápasu hrác neuvedený v zápise o utkání. (bez signálu)

Prípadné zbývající tresty hráce neuvedeného v zápise o utkání budou odslouženy jiným hrácem v poli, který není v danou chvíli trestán. Hráce vybere kapitán spolu s hrácem který odslouží 5 minutový trest, který následuje vyloucení do konce utkání.

3. Pokud se zranený hrác, který byl nahrazen na trestné lavici úcastní hry pred vypršením svého trestu.(bez signálu)

614 Vyloucení do konce utkání 2
1. Vyloucení do konce utkání 2 pozastavuje hráce i v následujícím utkání stejné souteže.

615 Prestupky vedoucí k vyloucení do konce utkání 2
1. Úcastní-li se hrác šarvátky. (909)

Šarvátka znamená mírnejší formu rvacky bez úderu rukou nebo nohou, pri níž zúcastnení hráci respektovali snahu je od sebe oddelit.

2. Dopustí-li se hrác v utkání podruhé prestupku trestaného petiminutovým vyloucením. (923)

Vyloucení do konce utkání nahrazuje druhý 5 minutový trest, ale stejne musí následovat petiminutové vyloucení.

3. Pokud se hrác nebo clen realizacního týmu proviní pokracujícím nebo opakovaným nesportovním chováním. (925)

Vyloucení do konce utkání nahrazuje druhý 2minutový trest +10 minutový osobní trest, ale musí po nem následovat 5 minutový trest. Pokracující znamená ve stejném okamžiku a opakované znamená ve stejném zápase.

4. Pokud hrác ve vzteku uderí hokejkou. (925)
5. Pokud se hrác, jehož vybavení bude premereno, snaží opravit výstroj pred merením. (925)
6. Dopustí-li se hrác nebo clen realizacního týmu prestupku ve zrejmé snaze sabotovat hru. (925)

To platí i pro situaci, kdy vyloucený hrác behem hry zámerne vstoupí na hrací plochu, pred tím než jeho trest uplyne nebo je zrušen. Pokud vstoupí na hrište v dobe prerušení, bude hráci uložen 2 minutový trest. Pokud je za príliš brzké vpuštení hráce na hrište zodpovedný stolek casomericu a omyl je zjišten behem doby vyloucení, hrác se vrátí na trestnou lavici. Žádné další tresty nebudou udeleny a hrác se vrátí do hry když skoncí doba jeho vyloucení. Pokud je omyl zjišten po vypršení doby vyloucení, nebudou ucinena žádná opatrení. Pokud hrác, jehož osobní trest vypršel, vstoupí do hry pred nejbližším prerušení, muže to být v závislosti na situaci považováno za hru s príliš mnoha hráci v poli. (pravidlo 605.13)
Za sabotáž hry jsou též považovány: prestupky spáchané družstvem z prostoru pro strídání behem trestných strílení, kdy je z hrácských lavic házena výstroj behem hry a pokud se hrác, aniž by strídal snaží hrát nebo hraje z prostoru pro strídání. Dále situace, kdy se hry úcastní hrác, který se stejného utkání úcastnil jako brankár a situace, kdy družstvo hraje úmyslne s príliš mnoha hráci v poli.

7. Užívá-li hrác v poli vadnou hokejku, nebo hokejku která muže zpusobit zranení. (bez signálu)

Rozhodcí posoudí, je-li hokejka nebezpecná, nebo zda má hrác opravit vadu a pokracovat v zápase. Za opravitelné vady se považuje napríklad nabarvení hokejky nebo cepel s drobnou vadou.

616 Vyloucení do konce utkání 3
1. Vyloucení do konce utkání 3 pozastavuje hráci cinnost i v následujícím utkání a vede k dalšímu potrestání, které urcí disciplinární orgán.

617 Prestupky trestané vyloucením do konce utkání 3
1. Úcastní-li se hrác rvacky. (909)

Za úcastníka rvacky se hrác považuje pokud užil úderu rukou ci nohou.

2. Proviní-li se hrác brutálním prestupkem. (909)

To platí i pro situaci, kdy hrác hodí svou hokejku nebo jiné vybavení na soupere.

3. Proviní-li se hrác nebo clen realizacního týmu užitím hrubého jazyka.(925)

Užitím hrubého jazyka se rozumí sprosté urážení rozhodcích, hrácu, clenu družstev, funkcionáru nebo diváku.

4. Užívá-li hrác v poli zpevnenou ci prodlouženou hokejku.(bez signálu)

618 Vyloucení ve spojení s trestným strílením
1. Je-li promeneno trestné strílení, uložené za prestupek vedoucí k vyloucení, muže tím být ovlivneno pouze vyloucení které bylo prícinou trestného strílení.

To platí i pro odložené trestné strílení. Je-li trestné strílení zpusobeno prestupkem trestaným 2 minutovým vyloucením, vyloucení bude zrušeno, pokud bylo trestné strílení promeneno, ale všechny ostatní druhy vyloucení musí být vykonány. Je-li odložené trestné strílení zpusobené prestupkem, který nevede k vyloucení, vykonáno, protože se provinené družstvo dopustilo prestupku trestaného vyloucením, za prícinu trestného strílení se považuje poslední prestupek.

2. Je-li promeneno trestné strílení, zpusobené prestupkem vedoucím k vyloucení a uložené behem odloženého vyloucení, muže být ovlivneno pouze vyloucení, které bylo prícinou trestného strílení.

Pokud odložené trestné strílení a jedno nebo dve odložené vyloucení probíhají soucasne a jsou vykonány provineným družstvem, které spáchá další prestupek vedoucí k vyloucení, za prícinu trestného strílení bude považován poslední prestupek. V prípade, že je trestné strílení s uloženým vyloucením prerušeno pro prestupek brankáre, který vede k 2 minutovému vyloucení, bude toto vyloucení brankáre nove považováno za prícinu trestného strílení.

3. Je-li promeneno trestné strílení, zpusobené prestupkem, který není trestán vyloucením a udelené behem odloženého 2 minutového vyloucení, bude odložené vyloucení zrušeno.

To platí i pro odložené trestné strílení.
 

7 BRANKY

701 Uznané branky
1. Gól je považován za uznaný, jestliže byl vstrelen správným zpusobem a potvrzen vhazováním na stredovém bode.

Všechny uznané branky musí být zaznamenány do zápisu o utkání spolecne s casem a císlem skórujícího hráce a asistujících hrácu. Gól dosažený pri prodloužení nebo pri trestném strílení po skoncení tretiny ci zápasu není potvrzen vhazováním, ale považuje se za uznaný, když oba rozhodcí ukázali na stredový bod a branka byla zaznamenána do zápisu o utkání.

2. Uznaný gól nesmí být pozdeji zrušen.

Jsou-li si rozhodcí jisti, že uznaný gól je nesprávný, musí to být nahlášeno rídícímu orgánu.

702 Správne vstrelená branka
1. Pokud prešel míc celým objemem ze predu brankovou cáru po správném odehrání hokejkou hráce v poli a skórující družstvo behem nebo tesne pred vstrelením branky nespáchalo prestupek trestaný volným úderem nebo vyloucením.

To platí i pro situace kdy:
Hrác bránícího družstva posunul bránu mimo její místo a míc prekrocil brankovou cáru zepredu mezi znackami umístení a pod pomyslným brevnem.
Byl-li vstrelen vlastní gól. Za vlastní gól se považuje pouze pokud hrác bránícího družstva zahraje míc do brány, ne pokud míc nasmeruje hokejkou nebo telem.
Pokud behem odloženého vyloucení vstrelí gól družstvo, které se neprovinilo, gól bude uznán. Vlastní gól bude pripsán hráci útocícího družstva, který se míce dotkl jako poslední, asistence nebude priznána.

2. Prešel-li míc celým objemem zepredu brankovou cáru poté,co ho hrác bránícího družstva usmernil svou hokejkou nebo telem, poprípade ho hrác útocícího družstva neúmyslne usmernil svým telem, a pokud útocícím družstvem nebyl tesne pred vstrelením branky nebo ve spojení s tím spáchán prestupek, trestaný volným úderem ci vyloucením.

Gól není považován za správne vstrelený, pokud hrác útocícího družstva kopne úmyslne míc tesne predtím, než ho nasmeruje do brány. Pokud hrác vstrelí branku s nesprávnou hokejkou a prestupek je zpozorován poté, co míc prekrocí brankovou cáru, gól bude uznán.

3. Pokud se hrác který není uveden v zápise o utkání nebo je nesprávne ocíslován podílí na vstrelení branky.

Podílení se znamená vstrelení nebo asistenci.

703 Nesprávne vstrelená branka
1. Dopustí-li se útocící hrác tesne pred nebo zároven se vstrelením branky prestupku vedoucímu k volnému úderu nebo vyloucení. (predepsané znaky pro prestupky)

To zahrnuje i situaci, kdy družstvo skóruje s príliš mnoha hráci nebo v prítomnosti vylouceného hráce na hrací ploše poprípade posunul-li útocící hrác úmyslne branku.

2. Usmernil-li útocící hrác míc úmyslne jakoukoli cástí tela do souperovy branky.

Protože toto není považováno za prestupek, hra bude obnovena vhazováním.

3. Prejde-li míc brankovou cáru behem nebo po signálu.

Tretina nebo zápas skoncí vždy zároven se zacátkem signálu.

4. Pokud se míc dostane do branky, aniž by prešel brankovou cáru zepredu.

5. Pokud brankár hodí nebo kopne míc jinak správným zpusobem prímo do souperovy brány.

Vzhledem k tomu, že toto není považováno za prestupek, bude hra obnovena vhazováním. Aby byla branka uznána, musel by míc tecovat jiného hráce nebo vybavení jiného hráce.

6. Kopne-li útocící hrác v poli úmyslne míc a ten se dostane do brány po té co se dotkne jiného hráce ci vybavení jiného hráce.

Protože toto není považováno za prestupek, bude hra obnovena vhazováním.

7. Skóruje-li družstvo, které se provinilo behem odloženého vyloucení.

Trest musí být vykonán a hra obnovena vhazováním.

8. Odrazí-li se míc od rozhodcího prímo do brány.

Bežne behem celého utkání je rozhodcí považován za soucást hrací plochy, ale v tomto prípade by se jednalo o podstatnou výhodu.

TCP 01.12.2020 09:04:38
Refined
Rustic 20.11.2020 11:30:21
Berkshire
Fantastic 12.11.2020 23:10:03
interfaces
Estates 08.11.2020 23:57:35
Sleek
proactive 02.11.2020 11:06:47
strategize
alarm 31.10.2020 12:57:19
Frozen
Chair 30.10.2020 12:03:50
Planner
optical 30.10.2020 10:49:59
Pants
Health 26.10.2020 19:37:20
Principal
Borders 23.10.2020 18:16:07
Plastic
synergies 22.10.2020 11:43:17
Frozen
turn-key 17.10.2020 18:11:54
utilize
JBOD 17.10.2020 12:41:58
Buckinghamshire
Connecticut 17.10.2020 00:05:46
Bedfordshire
Delaware 01.10.2020 05:33:45
Meadows

0-15   15-30   30-45   45-60   60-75
Oficiální internetové stránky kojetínského florbalového klubu. © 2007-2016 bretta